Blog
Besparen op jouw WBSO-aavraag

Besparen op jouw WBSO-aanvraag


Het is begrijpelijk dat u onzeker bent of jouw R&D-projecten of S&O-activiteiten vallen onder de WBSO regeling. Ook denkt u wellicht dat het indienen van een aanvraag en de administratie tijdrovend en moeilijk zijn. Om deze redenen besteedt u de aanvraag misschien uit aan intermediairs, die hiervoor een flink percentage van de toegekende subsidie in rekening brengen.

Maar niets is minder waar! Uit de evaluatie van de WBSO regeling blijkt juist dat degenen die zelf de aanvraag indienen een hogere slagingskans hebben bij toekenning. Immers, wie heeft er nu meer verstand van de innovatie waar u mee bezig bent dan uzelf? Bovendien blijkt dat u minder tijd kwijt bent aan de aanvraag en de administratie als u het zelf doet. Mét hulp natuurlijk! Kortom, zelf doen loont!

Het portaal van WBSO-hulp biedt handige tools en professionele adviezen tegen een vaste lage prijs, waarmee u zelf tot een succesvol WBSO-traject kunt komen. Goed gereedschap is immers het halve werk!

IN DRIE STAPPEN NAAR EIGEN WBSO SUCCES!

Meer weten over dit onderwerp?

Wat levert de WBSO op?
De WBSO verlaagt uw kosten ook als het project mislukt. Het financiële voordeel van de WBSO-regeling verschilt tussen inhoudingsplichtige ondernemingen (ondernemingen met personeel) en zelfstandigen. Daarnaast hebben startende ondernemingen of ondernemers recht op extra financieel voordeel (startersfaciliteit).

Welke S&O projecten komen in aanmerking voor de subsidie

De WBSO-regeling ondersteunt twee soorten projecten.

  • Hieronder valt de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur;
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Hieronder valt verklarend onderzoek dat technisch van aard is.

De WBSO ondersteunt ontwikkelingen die voor u technisch nieuw zijn. Het kan gaan om de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, productieprocessen en programmatuur. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan. Bij een ontwikkelingstraject moet er sprake zijn van technische risico’s of onzekerheden.

De ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur kenmerkt zich door een iteratief karakter. Het moet gaan om het daadwerkelijk oplossen van (programmeer)technische knelpunten. Bij technisch nieuwe programmatuur is er sprake van een nieuw informatietechnologisch principe in de programmatuur, waarbij u zelf de technische knelpunten oplost.

Onderzoeksprojecten waarmee u nieuwe technische kennis genereert kunnen onder bepaalde voorwaarden als technisch-wetenschappelijk onderzoek worden aangemerkt. Technisch betekent dat het onderzoek betrekking heeft op gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatie- technologie. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel een verklaring te zoeken voor een verschijnsel die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis. U genereert zelf met uw onderzoek theoretische of praktische kennis.

Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking?

Als u een WBSO-aanvraag indient kunt u kiezen voor het opvoeren van forfaitaire kosten (vast bedrag per S&O-uur) of de werkelijke kosten en uitgaven. De hoogte van het forfaitaire bedrag per kalenderjaar is: € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren en € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800.

De werkelijke kosten en uitgaven komen alleen voor een S&O-verklaring in aanmerking als deze (uitsluitend) dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan het verrichten van uw eigen S&O-werkzaamheden.

Voorbeelden van subsidiabele kosten:

  • Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en onderdelen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches;
  • Aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van een prototype zonder potentiële productieve of commerciële betekenis in het kader van een eigen ontwikkelingsproject;
  • Kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder potentiële productieve of commerciële betekenis in het kader van een eigen ontwikkelingsproject;
  • Aanschaf van licenties voor specifieke softwaretools of ICT-tools die noodzakelijk zijn voor het zelf ontwikkelen van technisch nieuwe programmatuur;
  • Kosten voor de huur van apparatuur of (delen van) gebouwen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de eigen S&O-werkzaamheden.

Voorbeelden van subsidiabele uitgaven:

  • (delen van) nieuwe gebouwen voor zover deze direct toerekenbaar en dienstbaar zijn aan de eigen S&O-werkzaamheden;
  • Aanschaf van nieuwe apparatuur of instrumenten, specifiek bedoeld voor het vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypes zonder potentiële productieve of commerciële betekenis;
  • Aanschaf van ICT-middelen specifiek bedoeld voor eigen S&O-werkzaamheden.

WBSO-regeling aanvragen
U mag maximaal 4 aanvragen per kalenderjaar indienen. Hieronder vallen ook onvolledig ingediende aanvragen of vormvrije aanvragen die u niet intrekt. Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten. U mag meerdere WBSO aanvragen indienen met dezelfde startmaand. Aanvraagperiodes mogen elkaar overlappen. Elke aanvraag die u indient loopt automatisch tot en met 31 december.
Uw aanvragen mogen elkaar dus overlappen. Neem daarom in uw aanvraag de (extra) voorgenomen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) op tot en met 31 december. De aanvraagperiode start de eerstvolgende maand na uw aanvraag. Uitzondering: start uw aanvraagperiode op 1 januari? Dien de aanvraag dan uiterlijk 20 december in.

WBSO Hulp 2024 ©