Heb je toch nog vragen? Dat begrijpen we als geen ander.

We hebben daarom een handige FAQ pagina voor je. Staat je vraag er niet tussen? Stuur ons dan een mail, whatsapp-je of bel ons even.

Urencriterium als bedoeld in artikel 3.6.1 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Als u S&O-inhoudingsplichtige bent kunt u ervoor kiezen om de kosten en uitgaven aan te vragen die u verwacht te maken voor het uitvoeren van uw eigen speur- en ontwikkelingswerk. Onder uitgaven wordt verstaan al hetgeen is betaald voor de verwerving van nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen, voor zover de betalingen drukken op de S&O-inhoudingsplichtige zelf of een bedrijf uit dezelfde fiscale eenheid. De bedrijfsmiddelen mogen bovendien niet eerder gebruikt zijn, niet eerder in aanmerking zijn genomen voor een S&O-verklaring en moeten dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan het uitvoeren van eigen S&O.

Werkzaamheden die voor de S&O-inhoudingsplichtige als S&O kunnen worden aangemerkt en door deze S&O-inhoudingsplichtige worden uitbesteed aan een derde. De kosten van uitbesteed onderzoek komen niet in aanmerking voor de WBSO.

TWO = technisch-wetenschappelijk onderzoek.

De WBSO geeft extra ondersteuning aan starters. Dit heet de startersfaciliteit.

Een starter is een aanvrager die in de afgelopen vijf kalenderjaren maximaal vier jaar personeel in dienst had en die maximaal twee jaar een S&O-verklaring heeft ontvangen. Als er sprake is van een voortzetting van S&O-activiteiten vanuit een andere onderneming en verbondenheid met die andere onderneming, dan tellen de kalenderjaren waarin die andere onderneming S&O-verklaringen heeft ontvangen mee bij de bepaling van de starterstatus van de inhoudings- plichtige die aanvraagt. Voor zelfstandigen geldt dat ze over de afgelopen

vijf jaar maximaal vier jaar ondernemer waren en maximaal twee jaar een S&O-verklaring hebben ontvangen om als starter te worden aangemerkt. Als er sprake is van een voortzetting van S&O-activiteiten vanuit een andere onderneming en een aanmerkelijk belang in die andere onderneming, dan tellen de kalenderjaren waarin die andere onderneming S&O-verklaringen heeft ontvangen mee bij de bepaling van de starterstatus van de zelfstandige die aanvraagt.

Verklaring die u ontvangt van RVO. In de S&O- verklaring voor een S&O-inhoudingsplichtige staat het bedrag aan maximale S&O-afdrachtvermindering dat u, in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft, mag verrekenen op het loonheffingennummer dat op de S&O-verklaring staat vermeld. Een S&O- belastingplichtige ontvangt een S&O-verklaring bij minimaal 500 S&O-uren en verkrijgt hiermee het recht op toepassing van de S&O-aftrek. De S&O-verklaring wordt meegestuurd met de beschikking.

Het S&O-uurloon is de som van het loon van alle S&O-medewerkers / (0,85 x som verloonde uren van alle S&O-medewerkers). De factor 0,85 is bedoeld ter compensatie van verlof. De uitkomst wordt naar boven afgerond op een veelvoud van € 1. Het berekende uurloon geldt altijd voor een heel kalenderjaar. RVO berekent het S&O-uurloon op basis van aangeleverde bsn’s van medewerkers die twee jaren eerder S&O hebben verricht. Als het S&O-uurloon niet berekend kan worden dan geldt het forfaitaire uurloon.

S&O-uren zijn uren voor het verrichten van S&O.

S&O-loon is loon voor het verrichten van speur- en ontwikkelingswerk. Het S&O-loon = aantal S&O-uren x S&O-uurloon.

Een inhoudingsplichtige die tevens een onderneming drijft en geen publieke kennisinstelling is met een S&O-verklaring.

Een natuurlijke persoon die voldoet aan het uren- criterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomsten- belasting 2001.

Het bedrag dat een zelfstandige als aftrek in diens aangifte inkomstenbelasting mag opvoeren als hij/zij over een S&O-verklaring beschikt en tenminste 500 S&O-uren in het desbetreffende kalenderjaar maakt. De S&O-aftrek is geregeld in artikel 3.77 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Via de WBSO vermindert een S&O-inhoudingsplichtige de totaal af te dragen loonheffing. Deze vermindering van de afdracht loonheffing wordt S&O-afdracht- vermindering genoemd.

De administratie omtrent de aard, inhoud, voortgang en omvang (tijdsbesteding) van de S&O-werkzaamheden, en indien van toepassing de administratie van de gerealiseerde kosten en uitgaven. Deze administratie moet u bijhouden als u van de WBSO gebruik wilt maken.

Speur- en ontwikkelingswerk: door een S&O- inhoudingsplichtige of een S&O-belastingplichtige, systematisch georganiseerde en in een lidstaat van de Europese Unie verrichte werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op: technisch-wetenschappelijk onderzoek, technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, (onderdelen van) fysieke productieprocessen, of (onderdelen van) programmatuur.

Het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en de verwerkingsprocessen bepaalt voor zover dat deelsysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal.

Na afloop van het kalenderjaar moet u, als u S&O- inhoudingsplichtige bent, altijd het aantal uren dat u in een jaar heeft besteed aan speur- en ontwikkelings-werk (S&O) en indien van toepassing hoeveel kosten en uitgaven u heeft gemaakt en betaald aan RVO mede- delen. Als S&O-belastingplichtige meldt u alleen bij RVO wanneer u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd. Het doorgeven van uw realisatie heet een mededeling doen. U kunt een mededeling doen via internet (RVO).

De loonheffing is een voorheffing op de inkomsten- belasting en de premie volksverzekeringen. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing van de loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Loonbelasting en premie volksverzekeringen worden samen vaak loonheffing genoemd, omdat ze als een bedrag door de inhoudingsplichtige worden ingehouden en afgedragen.

Een loonheffingennummer bestaat uit een RSIN en een subnummer. Een inhoudingsplichtige bestaat doorgaans uit één administratieve eenheid. Dat wordt in het loonheffingennummer meestal aangeduid met het getal 01 (subnummer) na de L.

Als u S&O-inhoudingsplichtige bent kunt u ervoor kiezen om de kosten en uitgaven aan te vragen die u verwacht te maken voor het uitvoeren van uw eigen S&O. Onder kosten wordt verstaan al hetgeen is betaald voor de realisatie van het eigen S&O en niet kwalificeert als een uitgave. Kosten moeten uitsluitend dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan het uitvoeren van het eigen S&O, moeten drukken op de S&O-inhoudings- plichtige zelf of een bedrijf uit dezelfde fiscale eenheid en mogen niet eerder in aanmerking zijn genomen voor een S&O-verklaring.

Met een ketenmachtiging kunnen organisaties andere organisaties machtigen om namens hen een onlinedienst af te nemen met eHerkenning. Intermediairs en tussenpersonen die via het aanvraagportaal WBSO aanvragen voor iemand anders hebben een ketenmachtiging op niveau eH3 nodig.

Als u loonheffing moet inhouden en afdragen, wordt u inhoudingsplichtige genoemd.

Een forfaitair uurloon is een verondersteld uurloon dat geldt voor aanvragers van wie het S&O-uurloon niet kan worden berekend. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt in 2023 € 29.

Bij een fiscale eenheid worden meerdere onder- nemingen samen gezien als één onderneming. De Belastingdienst heeft hiervoor een verklaring afgegeven. Ondernemingen kunnen voor verschillende belastingen een fiscale eenheid vormen. Voor de WBSO is het alleen relevant of er sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Een correctie-S&O-verklaring is een herziening van een reeds afgegeven S&O-verklaring. Een correctie-S&O- verklaring ontvangt u van RVO als u een mededeling doet of ten gevolge van een correctie naar aanleiding van een door RVO uitgevoerd controle- bezoek. In de correctie-S&O-verklaring staat het bedrag vermeld dat aan S&O-afdrachtvermindering wordt gecorrigeerd.

Correctieberichten maken deel uit van de aangifte loonheffingen en zijn bedoeld voor herziening van reeds ingediende aangiftes. Met een correctiebericht kunt u ook met terugwerkende kracht niet gebruikte S&O-afdrachtvermindering verrekenen met alle aangiftetijdvakken in het kalenderjaar waarop uw S&O-verklaring betrekking heeft. Correctieberichten kunt u indienen bij de Belastingdienst.

De bsn’s van uw S&O- medewerkers worden gebruikt door RVO om het S&O-uurloon te berekenen. Bsn’s kunt u eenvoudig doorgeven via internet. Daarnaast wordt, ingeval van een zelfstandige, diens bsn vermeld in de S&O- verklaring. Deze zelfstandige mag de toegekende S&O-aftrek toepassen bij diens aangifte inkomstenbelasting.

Een eHerkenningsmiddel is een inlogmiddel waarmee u veilig kunt inloggen op webdiensten of het digitale loket van aangesloten organisaties. U heeft E-herkenning nodig om een WBSO-aanvraag te kunnen doen.

Het eLoket is een digitaal loket voor het indienen van een aanvraag bij RVO. Het eLoket werkt ook op besturingssystemen als Apple en Linux. Om toegang te krijgen tot het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel nodig.

De brief waarin RVO het besluit op de WBSO-aanvraag meedeelt is een beschikking. In de WBSO-beschikking staat per aangevraagd project aangegeven hoeveel S&O-uren wel en/of niet toegekend worden.  Als een aanvrager niet heeft gekozen voor het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven, staat in de beschikking tevens het toegekende bedrag aan kosten en uitgaven. Ook het niet in behandeling nemen van een aanvraag is een beschikking.

Bepaal voor welke periode u WBSO wilt aanvragen. In 2023 kunt u eenvoudiger en met meer flexibiliteit WBSO aanvragen. Elke aanvraag die u indient, loopt automatisch t/m 31 december. Neem daarom in uw aanvraag de voorgenomen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) op t/m 31 december.

Ondernemer met personeel:

U mag maximaal 4 aanvragen per kalenderjaar indienen. Hieronder vallen ook onvolledig ingediende aanvragen of vormvrije aanvragen die u niet intrekt. Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten. U mag meerdere aanvragen indienen met dezelfde startmaand. Aanvraagperiodes mogen elkaar overlappen. Elke aanvraag die u indient loopt automatisch tot en met 31 december. Uw aanvragen mogen elkaar dus overlappen. Neem daarom in uw aanvraag de (extra) voorgenomen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) op tot en met 31 december. De aanvraagperiode start de eerstvolgende maand na uw aanvraag. Uitzondering: start uw aanvraagperiode op 1 januari? Dien de aanvraag dan uiterlijk 20 december in.

Zzp’ers:

U kunt een onbeperkt aantal aanvragen per jaar indienen, er geldt geen maximum.

Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten. De aanvraagperiode start vanaf de datum dat u de aanvraag indient tot het einde van het kalenderjaar. U kunt tot en met 30 september aanvragen indienen voor dat kalenderjaar.

Stap 1 begint bij de basis, u gaat iets ontwikkelen of onderzoeken. Stap 2 is u dient een WBSO-aanvraag in en levert zo nodig de BSN-nummer aan. Stap 3 is u richt een administratie in. Stap 4 is dat RVO de aanvraag controleert op volledigheid. Stap 5 is dat adviseurs de aanvraag inhoudelijk beoordelen. Ze kunnen een vragenbrief sturen. En geeft een beschikking af. Stap 6 is dat u het financiële voordeel verrekent in uw aangifte. Stap 7 is het doorgeven van de gerealiseerde S&O uren als ook de kosten en uitgaven. Stap 8 Adviseurs kunnen uw bedrijf bezoeken en een controle uitvoeren.

Als innovatieve onderneming kan het zijn dat u een technisch nieuw (onderdeel) van een product of productieproces ontwikkelt, programmatuur ontwikkelt of technisch-wetenschappelijk onderzoek doet.

De WBSO verlaagt uw kosten voor technisch- wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, ook als het project mislukt. Iedere ondernemer in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO-aanvraag indienen, tenzij uw organisatie een publieke kennisinstelling is. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale stimuleringsregeling (subsidie) die bedrijven ondersteunt bij het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk (R&D).

Vraag Raoul wat jij van ons <span>nodig hebt!</span>

Vraag Raoul wat jij van ons nodig hebt!

Op deze site staat veel informatie over de WBSO subsidie. We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Deze beantwoorden we graag. Vrijblijvend, deskundig en persoonlijk.  Bel gerust of maak direct een afspraak. 

WBSO Hulp 2024 ©