Blog
WBSO SUBSIDIE AANVRAGEN KAN GOEDKOPER EN MAKKELIJKER, WEDDEN?

De WBSO-subsidie helpt ieder jaar zo'n 20.000 ondernemingen om Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) uit te voeren. Bedrijven komen in aanmerking voor deze subsidie als ze een nieuw product, proces of programmatuur ontwikkelen, of wanneer ze technisch-wetenschappelijk onderzoek toepassen. De subsidie loopt al snel in de tienduizenden euro's.

Veel bedrijven besteden de WBSO-aanvraag uit aan een intermediair, want met de expertise van een subsidieadviseur wordt het WBSO-subsidietraject een stuk gemakkelijker en verloopt efficiënter. "No Cure – No Pay" is daarbij een beloningsmodel voor de dienstverlening van de intermediair dat veel voorkomt. Bij een succesvolle aanvraag wordt een percentage (meestal tussen de 10% - 15%) van de toegekende subsidie in rekening gebracht.

Een beloningsmodel met voordelen, maar zeker ook nadelen. Zo kun je afgerekend worden op een percentage van de eerste subsidiebeschikking terwijl de realisatie van de subsidie achteraf lager is. Bijvoorbeeld omdat er te veel begroot is, of omdat er omstandigheden hebben voorgedaan die de omvang van de voorgenomen subsidiabele R&D-activiteiten hebben beïnvloed. Het grootste nadeel is dat de vergoeding bij een succesvolle aanvraag in de regel hoger ligt dan bij andere beloningssystemen. De omvang van de R&D-uren en begroting is bepalend voor de omvang van de beloning (lees factuur), en niet het werk dat de adviseur er feitelijk mee heeft.

DAT KAN GOEDKOPER ÉN GEMAKKELIJKER. MET WBSO HULP!

Goedkoper: Uit een recente evaluatie met een klant die vorig jaar naar ons is overgestapt, kwam het volgende naar voren. Deze gevestigde en uiterst innovatieve onderneming (BV) uit de regio Eindhoven betaalde maar liefst 15% fee over het in de eerste beschikking genoemde WBSO-subsidiebedrag (€ 34.880,- per jaar). Daarvoor betaalden ze een vergoeding van € 5.232. Bij dezelfde omvang subsidie en mate van uitbesteding betalen ze nu bij WBSO HULP slechts €1.308 per jaar. Dat is 4 keer minder!

Makkelijker: WBSO HULP geeft deskundig advies, zorgt voor een succesvolle aanvraag en een correcte subsidieadministratie, zodat de opdrachtgever zich kan focussen op de R&D-inspanningen en daarmee op de strategische ontwikkeling en groei van de onderneming. De prijs van de dienstverlening wordt vooraf door de opdrachtgever bepaald, op basis van de mate van uitbesteding (pakketprijs). Voor elke opdrachtgever maken we op maat een passend pakket. Deze tevoren afgesproken prijs wordt alleen in rekening gebracht als de subsidie wordt toegekend, want WBSO-subsidie aanvragen én krijgen is voor ons geen "gokje of weddenschap"; onze klanten krijgen gewoon waar ze recht op hebben!

Hoe jij goedkoper en makkelijker WBSO kunt aanvragen? Dat vertellen we je graag persoonlijk:
• Vul ons contactformulier in en we nemen direct contact met je op;
• Bel 085-04 911 30 of WhatsApp 06-27655605 en we beantwoorden je vragen;
• Plan HIER gratis een rechtstreeks online meeting in met een adviseur.
Wees er snel bij! Want wil je direct in 2024 WBSO subsidie ontvangen, dan is 20 december a.s. de deadline voor de indiening van de aanvraag!

Meer weten over dit onderwerp?

Benieuwd of jij ook in aanmerking komt?

Mededeling: WBSO-uren 2022 uiterlijk 31 maart 2023 opgeven

Wat levert de WBSO op?
De WBSO verlaagt uw kosten ook als het project mislukt. Het financiële voordeel van de WBSO-regeling verschilt tussen inhoudingsplichtige ondernemingen (ondernemingen met personeel) en zelfstandigen. Daarnaast hebben startende ondernemingen of ondernemers recht op extra financieel voordeel (startersfaciliteit).

Ondernemingen met personeel = inhoudingsplichtigen

Voor inhoudingsplichtige ondernemingen biedt de WBSO subsidie een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing.
Deze vermindering komt als volgt tot stand. Eerst wordt de S&O grondslag berekend:

Het aantal uren besteed aan speur- en ontwikkelingswerk vermenigvuldigd met het uurloon.
Het bedrag van de werkelijke S&O kosten en uitgaven, dan wel een forfaitair bedrag (€ 10 euro per S&O uur voor de eerste 1.800 S&O uren. En € 4 euro per uur over het surplus S&O uren).
A + B samen noemen we de “totale S&O grondslag”. De afdrachtvermindering bedraagt 32% van de eerste €350.000 euro totale grondslag. En 16% van het surplus.

Voor starters (startersfaciliteit) is de afdrachtvermindering 40% van de eerste €350.000 totale grondslag. En 16% over het surplus.

S&O belastingplichtigen

Voor bedrijven die vallen onder de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld zzp-ers) is er een vaste aftrek (S&O-aftrek) als zij minimaal 500 S&O-uren per kalenderjaar maken. Voor startende zzp-ers is er bovendien een extra aftrek. In 2023 bedraagt de S&O-aftrek voor zelfstandigen € 13.360 en de aanvullende aftrek voor starters € 6.684.

Startersfaciliteit:

Voor starters geldt zelfs een verhoogd tarief van 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag.

“Starters” zijn ondernemingen met minder dan vijf jaren personeel in loondienst, dan wel u bent minder dan 5 jaar ondernemer. Uw onderneming heeft minder dan drie kalenderjaren S&O-verklaringen ontvangen. Hierbij kan een rol spelen of u activiteiten voortzet van een andere onderneming.

Welke S&O projecten komen in aanmerking voor de subsidie

De WBSO-regeling ondersteunt twee soorten projecten.

  • Hieronder valt de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur;
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Hieronder valt verklarend onderzoek dat technisch van aard is.

De WBSO ondersteunt ontwikkelingen die voor u technisch nieuw zijn. Het kan gaan om de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, productieprocessen en programmatuur. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan. Bij een ontwikkelingstraject moet er sprake zijn van technische risico’s of onzekerheden.

De ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur kenmerkt zich door een iteratief karakter. Het moet gaan om het daadwerkelijk oplossen van (programmeer)technische knelpunten. Bij technisch nieuwe programmatuur is er sprake van een nieuw informatietechnologisch principe in de programmatuur, waarbij u zelf de technische knelpunten oplost.

Onderzoeksprojecten waarmee u nieuwe technische kennis genereert kunnen onder bepaalde voorwaarden als technisch-wetenschappelijk onderzoek worden aangemerkt. Technisch betekent dat het onderzoek betrekking heeft op gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatie- technologie. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel een verklaring te zoeken voor een verschijnsel die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis. U genereert zelf met uw onderzoek theoretische of praktische kennis.

Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking?

Als u een WBSO-aanvraag indient kunt u kiezen voor het opvoeren van forfaitaire kosten (vast bedrag per S&O-uur) of de werkelijke kosten en uitgaven. De hoogte van het forfaitaire bedrag per kalenderjaar is: € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren en € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800.

De werkelijke kosten en uitgaven komen alleen voor een S&O-verklaring in aanmerking als deze (uitsluitend) dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan het verrichten van uw eigen S&O-werkzaamheden.

Voorbeelden van subsidiabele kosten:

  • Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en onderdelen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches;
  • Aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van een prototype zonder potentiële productieve of commerciële betekenis in het kader van een eigen ontwikkelingsproject;
  • Kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder potentiële productieve of commerciële betekenis in het kader van een eigen ontwikkelingsproject;
  • Aanschaf van licenties voor specifieke softwaretools of ICT-tools die noodzakelijk zijn voor het zelf ontwikkelen van technisch nieuwe programmatuur;
  • Kosten voor de huur van apparatuur of (delen van) gebouwen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de eigen S&O-werkzaamheden.

Voorbeelden van subsidiabele uitgaven:

  • (delen van) nieuwe gebouwen voor zover deze direct toerekenbaar en dienstbaar zijn aan de eigen S&O-werkzaamheden;
  • Aanschaf van nieuwe apparatuur of instrumenten, specifiek bedoeld voor het vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypes zonder potentiële productieve of commerciële betekenis;
  • Aanschaf van ICT-middelen specifiek bedoeld voor eigen S&O-werkzaamheden.

WBSO-regeling aanvragen
U mag maximaal 4 aanvragen per kalenderjaar indienen. Hieronder vallen ook onvolledig ingediende aanvragen of vormvrije aanvragen die u niet intrekt. Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten. U mag meerdere WBSO aanvragen indienen met dezelfde startmaand. Aanvraagperiodes mogen elkaar overlappen. Elke aanvraag die u indient loopt automatisch tot en met 31 december.
Uw aanvragen mogen elkaar dus overlappen. Neem daarom in uw aanvraag de (extra) voorgenomen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) op tot en met 31 december. De aanvraagperiode start de eerstvolgende maand na uw aanvraag. Uitzondering: start uw aanvraagperiode op 1 januari? Dien de aanvraag dan uiterlijk 20 december in.

Administratie

Uit een goede WBSO-administratie moet op eenvoudige en duidelijke wijze kunnen worden afgeleid welke S&O-werkzaamheden (aard, inhoud en voortgang) zijn verricht en hoeveel tijd daaraan is besteed. Indien u heeft gekozen voor het forfaitaire bedrag dan hoeft u voor kosten en uitgaven geen administratie bij te houden. Heeft u gekozen voor werkelijke kosten en uitgaven, dan bent u verplicht om ook van de gerealiseerde kosten en uitgaven een administratie bij te houden. Uit deze administratie moet op eenvoudige en duidelijke wijze kunnen worden afgeleid welke kosten en uitgaven zijn gemaakt en betaald voor het S&O-werk waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven. De administratie moet zeven jaar bewaard worden.

WBSO Hulp 2024 ©